400

Centrumplan

Best
Opdrachtgever: 
Gemeente Best ism BPF Bouwinvest
Projectarchitect: 
Filip Delanghe
Periode: 
2008 (ontwerp)
Functies: 
wonen, commercieel
Programma: 
Masterplan voor het centrum van Best, met ruimte voor een bibliotheek, dans- en muziekschool, winkels en horeca.

Het plan voor het centrum is gedacht vanuit het centrum en gaat niet over planontwikkeling voor separate zones die onderling met elkaar verbonden moeten worden. Het is in eerste instantie gedacht vanuit een ruimtelijk-functioneel ‘zwaartepunt’: de plek waar alles vertrekt en samenkomt. Het Masterplan beoogt dus het maken van een duidelijk (h)erkenbaar en beleefbaar centrum, zowel ruimtelijk (openbare ruimte: straten en pleinen) als functioneel (winkelen, stedelijke functies, et cetera).

Het centrum van Best wordt gekenmerkt door ‘leegte’. ‘Leegte’ staat tegenover ‘ruimte’. Het Masterplan gaat daarom in de eerste plaats over (de structuur van) de openbare ruimte. Het Masterplan gaat allereerst over de gebouwde ruimte en niet over de bebouwde ruimte. Basisgedachte is dat het dorp is opgebouwd rond openbare ruimte, namelijk de straten, de pleinen en de groenvoorzieningen. Dit zijn de (woon)kamers van een gemeente, de plaats waar goederen en gedachten worden uitgewisseld. De Hoofdstraat is de oudste stedenbouwkundige ‘lijn’ van Best. Langs en rond de Hoofdstraat is Best gegroeid. De Hoofdstraat is ook dat wat vandaag nog rest van de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van Best. De Hoofdstraat wordt in het plan als ‘ruimte’ versterkt. Anderzijds stelt het Masterplan de Hoofdstraat als de ruggengraat, de rode draad voor de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van het centrumgebied. Een woonkamer (dorpsplein) toevoegen aan de ruggengraat is de volgende stelling van het Masterplan. Nog een stelling is, dat het Masterplan een ‘plan van evenwicht’ is en in delen uitvoerbaar is. Met andere woorden: het Masterplan is een groeiscenario. Bepaalde ingrepen zijn onmiddellijk of op korte termijn nodig om de (her)structurering op gang te brengen. Andere ingrepen kunnen verder in de tijd geplaatst worden.

Het bestaande centrum wordt uitgebreid met diverse functies die een meerwaarde hebben voor de hele gemeente Best. Het Masterplan zet hierin een stap verder door aan te sluiten op het (cultuur)historische ontwikkelingspatroon van Best en door verwerking van uitkomsten van onderzoeken naar functies (woningen, winkels, horeca voorzieningen, cultuur, verkeer en parkeren).