Provinciehuis.Antwerpen
580

Provinciehuis

Antwerpen
Opdrachtgever: 
Provincie Antwerpen
Projectarchitect: 
Geert Driesen, bOb Van Reeth
Periode: 
2011 (ontwerp)
Functies: 
werken, cultuur
Programma: 
Globaal concept voor de nieuwbouw, gedeeltelijke renovatie en heraanleg van de site van het provinciehuis.

In de huidige vorm staat het provinciehuis symbool voor de aanwezigheid van het centrale gezag: de prominente inplanting bij het centrum van de stad, de trotse hoogbouw, het statige karakter, de hoge drempel.

De nieuwbouw van het provinciehuis is een kans om met architecturale middelen uitdrukking te geven aan de geactualiseerde maatschappelijke betekenis van het provinciebestuur: transparant bestuur, een gastvrij huis.

Onder andere vanuit voorgaande overweging werd geopteerd voor een duurzaam herstel van het bouwblok. Geen dominerende hoogbouw, maar een bebouwing die reageert op de verschillende randen van het project- en studiegebied. Niet alleen vanuit stedenbouwkundig oogpunt, maar ook vanuit een fysische en energetische meerwaarde, werd geopteerd voor een gebouw met een grote footprint. Een laag gebouw, uitgestrekt, van de Koningin Elisabethlaan tot de Harmoniestraat, het openbaar en privaat gebied versterkend.

De betrachting is, door de zorgvuldige positionering van nieuwe bouwvolumes, structuur en helderheid te geven aan de plek. Inpassend en aanhakend aan de stedenbouwkundige structuur van de locatie, vanuit de erkenning van het bestaande en de onvoltooide toekomst.

Zo vinden we het essentieel dat de bebouwing aan de Koningin Elisabethlei en de Harmoniestraat wordt doorgetrokken, zodat een bouwblok ontstaat met een genereus, beschermd binnengebied. 

Door het ‘terugzetten’ van de zuidelijke bebouwing aan de Koningin Elisabethlei ontstaat een publieke plek aan de straat. Deze plek fungeert als centrum van activiteiten: de natuurlijke inkomzone van het provinciehuis en het verbindingselement tussen het Albertpark en de publieke wandeling door het bouwblok.

Het is de wens van het provinciebestuur om de huidige voorbouw, omwille van zijn kenmerkende (interieur)architectuur, te behouden. De positie in het ‘binnenste’ van het bouwblok, alsook het hoogteverschil van de representatieve ruimten ten opzichte van het straatniveau (2.45 m), vormen belangrijke belemmeringen, maar bieden tegelijkertijd ook uitdagingen en kansen voor het nieuwe ontwerp.

In het binnengebied van het bouwblok worden 2 bouwstroken diagonaal langsheen de voorbouw geplooid.

Hierdoor wordt aan de zuidzijde, in samenhang met de grote tuin van ‘Huize Herbosch’, ruimte gegenereerd voor een publieke routing doorheen het domein.

Aan de noordzijde, waar het behoud van enkele monumentale bomen de diagonale positie van het nieuwe bouwvolume mede verklaart, wordt het binnengebied van de private tuinen optisch vergroot.

Rondom de oude voorbouw,  die nu centraal is komen te staan, zorgt een circulaire rondgang voor een evidente en heldere ontsluiting.

De plek wordt zodoende logisch gestructureerd. Stedenbouw is op zijn best als met één grote, intense en genereuze geste een plek op orde wordt gebracht.